testo 622 เครื่องวัดค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และแรงดันสัมบูรณ์
10,030.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
 • ช่วงการวัด อุณหภูมิ: -10 to +60 °C
 • ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์: 0 to 100 % RH
 • ช่วงการวัด แรงดันสัมบูรณ์: 300 to 1200 hPa
 • พารามิเตอร์ อุณหภูมิ: °C,°F
 • พารามิเตอร์ ความชื้นสัมพัทธ์: %RH, td, wb
 • พารามิเตอร์ แรงดันสัมบูรณ์: hPa, mbar, kPa, in Hg, in H2O, psi
 • ค่าความถูกต้อง อุณหภูมิ: ± 0.4 °C + 1 digit
 • ค่าความถูกต้อง ความชื้นสัมพัทธ์: *± 2 %RH + 1 digit at 25 °
  (10 to 90 %)
 • ค่าความถูกต้อง ความชื้นสัมพัทธ์:  ± 3 %RH remaining range
 • ค่าความถูกต้อง แรงดันสัมบูรณ์:    ± 3 hPa + 1 digit
 • ค่าความละเอียด อุณหภูมิ: 0,1 °C
 • ค่าความละเอียด ความชื้นสัมพัทธ์: 0.1% RH>
 • ค่าความละเอียด แรงดันสัมบูรณ์: 0.1 hPa
 • หน้าจอแสดงผล LCD
 • น้ำหนัก 240 กรัม รวมแบตเตอรี่
 • ขนาด(ยาวxกว้างxสูง) 185 x 105 x 36 มิลลิเมตร
 • ฟังก์ชั่นการเตือน - เตือนด้วยไฟกระพริบเมื่ออุณหภูมิและ/หรือความชื้นสัมพัทธ์
  เกินค่าที่ตั้งไว้ - ฟังก์ชั่นการเตือนเมื่อครบกาหนดสอบเทียบ
 • อุณหภูมิในการใช้งาน -10 to 60 °C
 • อุณหภูมิในการเก็บรักษา -20 to 60 °C
 • ชนิดแบตเตอรี่ 4 x AA
 • อายุแบตเตอรี่ ชนิดแบตเตอรี่ 4 x AA รี่ 12 เดือน 

 

 

Download : Data sheet