img example
Testo 435-2 1
Testo

Testo

Testo 435-2


รายละเอียดสินค้า

Testo 435-2


ข้อมูลจำเพาะ

• เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ความเข้มแสง และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในเครื่องเดียวกัน

• ช่วงการวัดความเร็วลม Vane probe 16 mm 0.6 ถึง 40 m/s

• บันทึกข้อมูลการวัดในหน่วยความจำของเครื่องได้ 10,000 ค่า

• มีโปรแกรมสำหรับประมวลผลข้อมูลใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์