กำหนดการสัมมนา 8.00 - 9.00 น. - - ลงทะเบียน - - 9.00 - 10.30 น. วิทยากร คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ 1. การตรวจวัดและทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC-60364-6 และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทย (EIS) วิเคราะห์ปัญหาขั้วต่อแรงดัน ค่าความต้านทานในระบบไฟฟ้า, Circuit Breaker Grounding System การวัดและการทดสอบเครื่องตัดไฟฟ้าเมื่อรั่วไหล (RCD) การตรวจและวิเคราะห์การเสื่อมสภาพของฉนวนไฟฟ้า (Insulation) การวิเคราะห์ปัญหาอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 10.30 - 10.45 น. - - พัก - - 10.45 - 12.00 น. วิทยากร คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ 2. การตรวจวัดค่าความต้านทานดินของหลักดินในระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่า (Grounding Resistance) วิเคราะห์ความแตกต่างในการวัดค่าความต้านทานดินจากการวัดในหลายๆวิธี และวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 3. การตรวจวัดปัญหาคุณภาพไฟฟ้า (PQ) ปัญหา Power factor การวิเคราะห์ค่า PF และ DPF, ปัญหา Harmonics, ปัญหากระแสไฟฟ้าในสาย Neutral 12.00 - 13.00 น. - - พักรับประทานอาหารกลางวัน - - 13.00 - 13.45 น. วิทยากร คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ 4. การตรวจวัดปริมาณไฟฟ้ารั่วไหลของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักร สำหรับงานด้านความปลอดภัย (PAT) Sub Leakage Current, Differential Leakage Current, Touch Leakage Current, Earth Ground Continuity/Ground Bond 13.45 - 14.45 น. - ทำ Workshop แบ่งออกเป็น 6 สถานี สถานีละ 30 นาที หมุนเวียนกันทดลอง - สถานีที่ 1 คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า (เน้นไปที่การตรวจสอบระบบไฟฟ้าจากการทำงาน/พิกัดของ Outlet และ Circuit Breaker) ตรวจสอบ EIS และ Auto Sequence (Voltage, Voltage Drop, Loop Impedance) ทดสอบ RCD (Prospective Short Circuit Current) สถานีที่ 2 ทีมวิศวกร การตรวจวัดระบบ Grounding System ระบบ Grounding การวัดแบบธรรมดา 3 pole, Selective และ Loop การตรวจวัดระบบ Grounding ด้วย Impulse และ High Frequency สำหรับงานป้องกันฟ้าผ่า เปรียบเทียบผลการวัดและสรุปผล 14.45 - 15.00 น. - - พัก - - 15.00 - 17.00 น. ทำ Workshop ต่อ สถานีที่ 3 คุณพลธร ตันติมันตาภรณ์ การตรวจวัดค่าความเป็นฉนวน (Insulation) วัดค่าความเป็นฉนวนแบบ 1 นาที (Time Spot) วัดค่าความเป็นฉนวนในเงื่อนไขของเวลา เช่น PI และ DAR, DD การใช้เครื่องมือสำหรับวัดความต่อเนื่องด้วย Micro Ohm Meter สถานีที่ 4 คุณเฉลิมพร แสงแจ่ม การตรวจวัดและประเมินความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมือถือชนิดต่างๆ (PAT Tester) กระแสไฟฟ้ารั่วไหลแบบ Sub Leakage Current กระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่ผิวสัมผัส ตรวจวัด Ground Bond Continuity สถานีที่ 5 คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ การตรวจวัดและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า (PQ + ชุด Demonstration) การวิเคราะห์ปัญหา ค่า Power Factor ทั้ง PF และ DPF วิเคราะห์ปัญหา Harmonics และกระแสไฟฟ้าในสาย Neutral การตรวจวัดแรงดันผิดปกติชั่วขณะ Event สถานีที่ 6 คุณธีระวัฒน์ หนูนาค การใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อนและการวิเคราะห์ภาพอย่างถูกต้อง ปัญหาผิวที่ต่างกันของแต่ละวัสดุอาจะทำให้การวิเคราะห์ปัญหาเกิดความคลาดเคลื่อนได้ เพิ่มความเข้าใจในการใช้งานอย่างถูกวิธีและการทำรายงานผล ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 45 ท่าน ขอสงวนสิทธิรับไม่เกิน 2 ท่าน/องค์กร เฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ อยุธยา, สระบุรี, ปราจีนบุรี, นครนายก, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท, นครราชสีมา, สระแก้ว, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้นจังหวัด ขอนแก่น, เลย, มหาสารคาม, หนองคาย, อุดรธานี, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์), สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ภาคใต้ (ยกเว้นจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฏร์ธานี, ระนอง, กระบี่, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต) สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณโอ๋ 02-997-8800 หรือ 087-0747906

  Home     Profile    Promotion    Products    News    Contact Us  
Vegaauto.co.th